Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

FAQ – Opóźniony Lot

Często zadawane pytania

FAQ

Czy podpisując umowę na dochodzenie roszczeń w związku z opóźnieniem lotu Klient dokonuje przelewu swojej wierzytelności przysługującej mu w stosunku do przewoźnika na Recompensa Sp. z o. o.?

Nie, podpisując umowę z nami Klient jedynie powierza Recompensa Sp. z o. o. prowadzenie czynności zmierzających do uzyskania odszkodowania za opóźnienie lotu. Do samego końca współpracy to klient posiada względem przewoźnika lotniczego roszczenie o zapłatę tego odszkodowania.

Czy Klient musi osobiście stawić się w biurze Recompensa Sp. z o. o. w celu podpisania umowy na prowadzenie przez spółkę czynności zmierzających do uzyskania dla niego odszkodowania?

Nie, dopuszcza się możliwość przesłania wymaganych dokumentów drogą pocztową, jednakże umowa zlecenia oraz pełnomocnictwo muszą być wówczas podpisane z podpisem notarialnie poświadczonym.

Jakie koszty ponosi Klient w związku z zawarciem umowy z Recompensa Sp. z o. o. na dochodzenie odszkodowania za spóźnienie lotu?

Jednym kosztem jaki ponosi Klient na etapie zawarcia umowy z nami to opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł płatna na konto właściwego urzędu miasta lub gminy. Dopiero w przypadku, gdy przewoźnik lotniczy odmówi dobrowolnej zapłaty odszkodowania, Klient który chce wystąpić na drogę sądową zobowiązany jest do pokrycia kosztów wpisu od pozwu, którego wysokość zależna jest od wysokości dochodzonego roszczenia.

Ile wynosi wynagrodzenie od Klienta dla Recompensa Sp. z o. o. w związku z uzyskaniem dla niego odszkodowania?

W  przypadku dobrowolnej zapłaty przez przewoźnika lotniczego należnego Klientowi odszkodowania, Klient zapłaci Spółce kwotę stanowiącą równowartość 20 % wypłaconego odszkodowania.
W razie braku dobrowolnej zapłaty przez przewoźnika lotniczego i wystąpieniu przez nas z roszczeniem na drogę sądową, lub administracyjną Klient zapłaci spółce kwotę stanowiącą 25 % wypłaconego Klientowi odszkodowania, a także koszty sądowe zasądzone przez Sąd od strony przeciwnej, przy czym tylko wówczas, gdy kosztami tymi zostanie obciążona strona przeciwna czyli przewoźnik lotniczy.

Kiedy przysługuje Recompensa Sp. z o. o. wynagrodzenie od Klienta?

Wynagrodzenie dla Recompensa Sp. z o. o. jest płatne przez Klienta tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wygramy dla niego sprawę.

W jakiej wysokości przysługuje Klientowi odszkodowanie w związku z opóźnieniem lotu?

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot mieści się w różnych przedziałach:

  1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów.
  3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w punktach a i b.
Ile wynosi okres przedawnienia roszczenia Klienta do przewoźnika lotniczego z tytułu opóźnionego lotu?

Roszczenie o wypłatę odszkodowania przedawnia się po upływie jednego roku.

Skąd Klient ma wiedzieć co było przyczyną opóźnienia lotu?

Powierzając spółce Recompensa dochodzenie odszkodowania to my zajmujemy się w imieniu Klienta ustaleniem przyczyny opóźnienia lotu. Dzięki temu Klient nie musi wikłać się w korespondencję z przewoźnikiem lotniczym, a z drugiej strony nasi prawnicy z chwilą wystąpienia przeciwko przewoźnikowi na drogę sądową nie narażają klienta na poniesienie kosztów sądowych.

Co oznacza sformułowanie, że ”opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych Środków”?

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 261/04 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, okoliczności te mogą dotyczyć np. destabilizacji politycznej miejsca rozpoczęcia lotu lub docelowego portu podróży, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa lotu, czy też strajków mających wpływ na działalność przewoźnika.

Czy Klient może domagać się wypłaty odszkodowania za spóźnienie lotu czarterowego?

Tak, opisane zasady dochodzenia roszczeń dotyczą zarówno pasażerów lotów regularnych, jak również pasażerów lotów nieregularnych (czarterowych), w tym lotów stanowiących część zorganizowanych wycieczek.

Pomiędzy jakimi państwami musi odbywać się opóźniony lot, aby klient mógł uzyskać odszkodowanie?

Powyższą ochroną są objęci pasażerowie odlatujący z lotniska w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także pasażerowie, którzy odlatują z lotniska państwa trzeciego, lecz lądują na lotnisku położonym w Unii Europejskiej, zaś lot obsługiwany jest przez przewoźnika wspólnotowego.

Czy muszę posiadać bilet na spóźniony lot w celu uzyskania odszkodowania?

Tak, przy czym za bilet uważany jest ważny dokument uprawniający do przewozu lub coś równoważnego, w formie innej aniżeli papierowa w tym w formie elektronicznej, wydany bądź autoryzowany przez przewoźnika lotniczego.