Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

Regulamin

Potrzebujesz pomocy?

Nasza firma pomaga pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu należnego im odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Została stworzona przez praktyków rozumiejących potrzeby Klientów.

Regulamin

określający zasady współpracy w zakresie pomocy pasażerom linii lotniczych w odzyskaniu dla nich odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu, świadczonej przez spółkę Recompensa sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – operatora strony internetowej spoznionylot.pl

§ 1

1.    Spółka – oznacza Recompensa sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice. Zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000594163, REGON: 363324922, NIP: 6342853134. Kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
2.    Klient – oznacza osobę, która podpisze ze Spółką umowę o której mowa w ust. 3, na świadczenie przez Spółkę usługi pomocy w odzyskaniu odszkodowania, za opóźnienie lotu oraz zaakceptuje niniejszy regulamin.
3.    Umowa – oznacza zawarcie zobowiązania wzajemnego pomiędzy Klientem, a Spółką na prowadzenie przez Spółkę czynności zmierzających do uzyskania odszkodowania dla Klienta za opóźnienie lotu, który to klient posiada względem przewoźnika lotniczego roszczenie o zapłatę tego odszkodowania. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
4.    Przewoźnik lotniczy – oznacza podmiot z którym Klient zawarł umowę na przelot i który świadczył tą umowę, w ramach której to umowy zaistniała sytuacja uzasadniająca roszczenie Klienta o wypłatę odszkodowania od tego podmiotu.
5.    Odszkodowanie – oznacza kwotę w zryczałtowanej wysokości określoną w Rozporządzenia (WE) Nr 261/04 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, a także oznacza każdą inną kwotę wypłaconą Klientowi przez przewoźnika lotniczego np. w formie ugody, decyzji administracyjnej itp.
6.    Koszty Sądowe – oznaczają koszty związane z opłatami i wydatkami sądowymi powstałe w związku ze złożeniem pozwu do Sądu, obejmującego roszczenie zapłaty Klienta względem przewoźnika lotniczego.

§ 2

1.    W celu nawiązania współpracy Klient podpisze ze Spółką umowę zlecenia  obejmującą powierzenie Spółce do prowadzenia sprawy związanej z dochodzeniem w imieniu Klienta odszkodowania od przewoźnika lotniczego z którym Klient zawarł umowę.
2.    Celem podpisania umowy Klient stawi się w pod adresem spółki w Katowicach, ul. Zabrska 14/14 po wcześniejszym umówieniu pod numerem tel. +48-600-521-458, z kompletem oryginałów wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych w celu dochodzenia odszkodowania od przewoźnika lotniczego, a także w celu podpisania pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta przez Spółkę oraz przez radców prawnych lub adwokatów z którymi Spółka współpracuje.
3.    Spółka dopuszcza możliwość przesłania wskazanych w ust. 2 dokumentów drogą pocztową, jednakże umowa zlecenia oraz pełnomocnictwo muszą być wówczas podpisane z podpisem notarialnie poświadczonym.
4.    Klient udzieli radcy prawnemu, lub adwokatowi współpracującemu ze Spółką pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie dochodzenia odszkodowania od przewoźnika lotniczego zgodnie z ust. 2.

§ 3

1.    Spółka zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy ze szczególną starannością. Spółka podejmie czynności prawne w imieniu Klienta po podpisaniu przez niego umowy i pełnomocnictwa o którym mowa w § 2 ust. 4 . Koszty czynności radcy prawnego, lub adwokata obciążają Spółkę i nie powodują dla Klienta żadnych dodatkowych kosztów ponad te opisane w § 5 Regulaminu.
2.    Spółka zastrzega możliwość odmowy przyjęcia sprawy po zapoznaniu się z dokumentami, a także ze stanem faktycznym sprawy. O odmowie przyjęcia sprawy Spółka poinformuje Klienta niezwłocznie.
3.    Wszelkie kwoty odszkodowania uzyskane w trakcie realizacji przez Spółkę na rzecz Klienta zostaną przekazane na rachunek bankowy Spółki, a po potrąceniu należnych Spółce kosztów – określonych w § 5 przekazane Klientowi. Klient wyraża zgodę na przyjęcie należnych mu od przewoźnika lotniczego środków przez Spółkę na jej rachunek bankowy, a także wyraża zgodę na potrącenie należności Spółki z tych środków. Pozostała część uzyskanego odszkodowania zostanie przekazana na rachunek Klienta podany w trakcie podpisywania umowy w terminie 7 dni od otrzymania przez Spółkę tych środków.

§ 4

1.    Klient oświadcza, że przed zawarciem ze Spółką umowy, a także w trakcie jej trwania nie podejmie żadnych czynności które będą zmierzać do powierzenia prowadzenia sprawy o to samo roszczenie innemu podmiotowi.
2.    Klient oświadcza, że wszelkie przekazane Spółce informacje i dokumenty niezbędne do wykonania umowy są prawdziwe i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
3.    W razie gdyby odszkodowanie zostało na skutek działalności Spółki, lub osób z nią współpracujących przez Przewoźnika lotniczego wypłacone bezpośrednio do rąk Klienta, zobowiązuje się on przekazać należne Spółce wynagrodzenie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Wynagrodzenie zostanie przekazane na wskazany przez  Spółkę rachunek bankowy lub wpłacone do kasy Spółki.

§ 5

1.    Klient zobowiązany jest zapłacić Spółce wynagrodzenie na poniższych zasadach:
a.    w przypadku dobrowolnej zapłaty przez przewoźnika lotniczego należnego Klientowi odszkodowania, Klient zapłaci Spółce kwotę stanowiącą równowartość 20 % wypłaconego odszkodowania powiększoną o 23 % podatku VAT. W razie gdyby roszczenie kierowane było do przewoźnika zagranicznego – którego siedziba znajduje się poza granicami RP wynagrodzenie należne Spółce wyniesie 25 % wypłaconego odszkodowania powiększone o 23% podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. b.
b.    w razie braku dobrowolnej zapłaty przez przewoźnika lotniczego i wystąpieniu z roszczeniem na drogę sądową, lub administracyjną (przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego) Klient zapłaci spółce kwotę stanowiącą 25 % wypłaconego Klientowi odszkodowania powiększone o 23% podatku VAT, a także koszty sądowe zasądzone przez Sąd od strony przeciwnej, przy czym tylko wówczas, gdy kosztami tymi zostanie obciążona strona przeciwna czyli przewoźnik lotniczy.
c.    w przypadku wystąpienia przeciwko przewoźnikowi lotniczemu na drogę postępowania sądowego, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wpisu od pozwu, którego wysokość zależna jest od wysokości dochodzonego roszczenia. Klient nadto dokona opłaty od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na konto właściwego urzędu miasta, lub gminy. W przypadku gdy do wystąpienia z powództwem konieczne będzie dokonanie jakichkolwiek tłumaczeń dokumentów zagranicznych, koszty tych tłumaczeń ponosi Klient. Spółka nie podejmie żadnych opisanych w niniejszym punkcie działań, które mogłyby narazić Klienta na ponoszenie jakichkolwiek kosztów bez uzyskania od Klienta wyraźnej zgody, przy czym może to być zgoda telefoniczna.
2.    Spółka nabywa prawo do wynagrodzenia jedynie w przypadku wypłaty Klientowi odszkodowania przez przewoźnika lotniczego zarówno w wyniku pozasądowego, jak i sądowego załatwienia sprawy.
3.    W razie gdyby Klient podał rachunek bankowy na który przelew środków będzie wiązał się z zapłatą jakichkolwiek prowizji, ich koszt ponosi Klient.
4.    Należne Spółce wynagrodzenie zostanie przeliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. kwota wypłacona w EURO zostanie przeliczona na kwotę PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, lub paragonu za tą czynność. Jednakże w razie gdy z wyroku sądowego będzie wynikał sposób przeliczenia waluty stosuje się ten sposób.
5.    Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Spółkę faktury VAT za wykonaną przez spółkę usługę.

§ 6

Recompensa sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2014 poz. 1182). Klient podaje dane osobowe dobrowolnie. Zbieranie i przetwarzanie tych danych jest jednak niezbędne do realizacji Umowy, zawartej przez Spółkę z Klientem. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom związanym ze spółką i jedynie w związku z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na rzecz Klienta w tym kancelariom radców prawnych, lub adwokatów, na co Klient wyraża zgodę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Klient oświadcza, iż zapoznał się z Polityką poufności i ochrony danych osobowych Spółki.

§ 7

Strony ustalają, że zawarta między nimi umowa ulega rozwiązaniu po wypłacie odszkodowania przez przewoźnika lotniczego Klientowi i po wzajemnym rozliczeniu wszelkich należności pomiędzy Klientem, a Spółką. Spółka nadto może rozwiązać umowę w każdym czasie, w razie gdyby Klient podał nieprawdziwe informacje, które stanowiły podstawę do wystąpienia z roszczeniem do przewoźnika lotniczego.

§ 8

Spółka jest upoważniona do zmiany regulaminu w każdym czasie, przy czym do umów zawartych przed zmianą regulaminu zastosowanie mają przepisy niniejszego regulaminu.